Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012

Συνεδριάζει την προσεχή Δευτέρα 2 Απριλίου, το Δημοτικό Συμβούλιο Κέρκυρας

Με 82 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κέρκυρας(5-2012) την προσεχή Δευτέρα 2 Απριλίου στις 18.30, στη συνεδριακή αίθουσα της Παλαιόπολης(Μον-Ρεπό)
ΗΜΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
 1. Ανακοινώσεις.
 2. Πέντε  επίκαιρες προφορικές ερωτήσεις,  μία από κάθε Παράταξη της Μειοψηφίας και μία από Δημοτικό Σύμβουλο της Πλειοψηφίας.
 3. Συζήτηση και λήψη Απόφασης ανάληψης πρωτοβουλιών του Δήμου Κέρκυρας για την αποτροπή του κλεισίματος της Σχολής του ΟΤΕΚ και την ανάκληση της Απόφασης για κατάργηση του οικοτροφείου.
 4. Λήψη Αποφάσεως περί έγκρισης ίδρυσης Κοινωνικού Παντοπωλείου στο Δήμο Κέρκυρας και έγκρισης του Κανονισμού Λειτουργίας αυτού.
 5. Λήψη Αποφάσεως περί έκδοσης κανονιστικής απόφασης για την παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (έγκριση πρακτικού Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 6. Λήψη Αποφάσεως περί έγκρισης : α) του Ολοκληρωμένου Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης Μικρών Νησιών (ΟΣΑΜΝ), β) συμμετοχής του Δήμου Κέρκυρας και γ) υπογραφής Συμφωνητικού Εταιρικής Συνεργασίας, στα πλαίσια της σύμπραξης φορέων για την υποβολή πρότασης υλοποίησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Μικρών Νησιών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
 7. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως υποβολής πρότασης έργων Δήμου Κέρκυρας στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την Κέρκυρα.
 8. Λήψη Αποφάσεως περί έγκρισης του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2012 της Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας Δήμου Κέρκυρας (Μ.Α.Ε.ΔΗ.Κ.) (έγκριση της υπ. αριθμόν 2-1/07-02-2012 Απόφασης της Μ.Α.Ε.ΔΗ.Κ.).
 9. Λήψη Αποφάσεως περί έγκρισης του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2012 του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας» (έγκριση της υπ. αριθμόν 2-1/28-02-2012 Απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ.).
 10. Λήψη Αποφάσεως περί έγκρισης του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2012 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος» (έγκριση της υπ. αριθμόν 4-2/13-03-2012 Απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ.).
 11. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως της υπ. αριθμόν 3-5/17-02-2012 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας (Έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με τον καθορισμό κοινοχρήστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρησης της χρήσης και καθορισμό τέλους παραχώρησης για τις Δημοτικές Ενότητες Μαθρακίου, Ερείκουσας και Οθωνών του Δήμου Κέρκυρας.
 12. Λήψη Αποφάσεως περί έγκρισης του υπ. αριθμόν 2/26-03-2012 Πρακτικού της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας (έκδοση κανονιστικής απόφασης για εγκατάσταση προσώπων εκδιδομένων επ’ αμοιβή).
 13. Λήψη Αποφάσεως περί έγκρισης παράτασης ισχύος των διατάξεων του Κανονισμού για την Αστική Λειτουργία της Πόλης.
 14. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως του ρυθμιστικού πλαισίου διαχείρισης της κυκλοφορίας και της στάθμευσης στην πόλη της Κέρκυρας.
 15. Λήψη Αποφάσεως περί ορισμού Μελών για τη συμμετοχή τους στην Εκτιμητική Επιτροπή Μίσθωσης – Εκμίσθωσης και Εκποίησης κινητών και ακίνητων πραγμάτων για το έτος 2012.
 16. Γνωμοδότηση για την «Επέμβαση σε δασική έκταση για την τροποποίηση ορίων – επέκταση λατομείου αδρανών υλικών εταιρείας ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. στη θέση Κακότραφος Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου Δήμου Κέρκυρας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων».
 17. Γνωμοδότηση του Δήμου Κέρκυρας σχετικά με τη μελέτη επικαιροποίησης του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.).
 18. Λήψη Αποφάσεως περί αποδοχής χρηματοδότησης για το έργο «POLICY AND PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIPS FOR OFFSHORE WIND ENERGY» (Πολιτικές και δημόσιες – ιδιωτικές συνεργασίες για την υπεράκτια αιολική ενέργεια) και ακρωνύμιο «4 POWER»  του διαπεριφερειακού προγράμματος INTERREG IV C.
 19. Λήψη Αποφάσεως περί έγκρισης κατανομής ποσού α’ δόσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2012 των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέρκυρας.
 20. Λήψη Αποφάσεως περί έγκρισης παραχώρησης προαύλιου χώρου του Δημοτικού Σχολείου Μωραϊτίκων στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων για δραστηριότητες του Συλλόγου.
 21. Λήψη Αποφάσεως περί έγκρισης παραχώρησης σχολικής αίθουσας του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κέρκυρας στο Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας.
 22. Λήψη Αποφάσεως περί έγκρισης παραχώρησης σχολικού χώρου του 1ου και 5ου Γυμνασίου στο Εναλλακτικό Πολιτιστικό Εργαστήριο.
 23. Λήψη Αποφάσεως περί έγκρισης προσθήκης τομέων και ειδικοτήτων του Εσπερινού ΕΠΑΛ.
 24. Λήψη Αποφάσεως περί αντικατάστασης μέλους στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Δήμου Κέρκυρας.
 25. Λήψη Αποφάσεως περί έγκρισης εφαρμογής δολωματικών ψεκασμών σε δημοτικές ενότητες του Δήμου Κέρκυρας.
 26. Λήψη Αποφάσεως περί έγκρισης ανατροπής αναλήψεων υποχρέωσης οικονομικού έτους 2011.
 27. Λήψη Αποφάσεως περί ανανέωσης αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.
 28. Λήψη Αποφάσεως περί ανανέωσης άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στον κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΟΜΠΟΛΙΤΗ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ στη Δ.Ε. Κερκυραίων.
 29. Λήψη Αποφάσεως περί χορήγησης άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στον κ. OLIVER KUFALONSKI του RISTO στη Δ.Ε. Κερκυραίων.
 30. Λήψη Αποφάσεως περί χορήγησης άδειας λειτουργίας Επιχείρησης Προσφοράς Υπηρεσιών Διαδικτύου με οκτώ (8) Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές στον κ. ΟΔΥΣΣΕΑ ΠΑΚΤΙΤΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
 31. Λήψη Αποφάσεως περί χορήγησης άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην κ. ΕΛΕΝΗ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ του ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ στη Δ. Ε. Φαιάκων.
 32. Λήψη Αποφάσεως περί χορήγησης άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην κ. ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΑΝΤΑΖΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ στη Δ. Ε. Φαιάκων.
 33. Λήψη Αποφάσεως περί χορήγησης άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στον κ.  ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΑΒΒΑΝΗ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ στη Δ. Ε. Φαιάκων.
 34. Λήψη Αποφάσεως περί χορήγησης άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στον κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ στη Δ. Ε. Φαιάκων.
 35. Λήψη Αποφάσεως περί χορήγησης άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στον κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ στη Δ.Ε Φαιάκων.
 36. Λήψη Αποφάσεως περί χορήγησης άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην κ. ΚΥΠΡΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ στη Δ.Ε. Αχιλλείων.
 37. Λήψη Αποφάσεως περί χορήγησης άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΜΑΣΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ στη Δημοτική Αγορά Κέρκυρας.
 38. Λήψη Αποφάσεως περί χορήγησης άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην κ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΥΤΗΡΗ συζ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ στη Δημοτική Αγορά Κέρκυρας.
 39. Λήψη Αποφάσεως περί χορήγησης άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην κ. ΕΛΕΝΗ ΜΕΡΚΟΥΡΗ του ΜΙΧΑΗΛ στη Δημοτική Αγορά Κέρκυρας.
 40. Λήψη Αποφάσεως περί τοποθέτησης και χορήγησης άδειας λειτουργίας περιπτέρου στον κ. Σπυρίδωνα Μπάνου επί της επαρχιακής οδού Ρόδας – Αχαράβης, θέση ΛΙΒΑΔΑΚΙΑ δίπλα στην ιδιοκτησία Τσονά.
 41. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως του Απολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2010 του Κληροδοτήματος ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΕΡΒΟΥ.
 42. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως του Απολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2011 του Κληροδοτήματος ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΕΡΒΟΥ.
 43. Λήψη Αποφάσεως περί έγκρισης της εκμίσθωσης ακινήτου καταστήματος ιδιοκτησίας Κληροδοτήματος ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΕΡΒΟΥ, στην οδό Φιλαρμονικής αριθ. 8, Δ. Ε. Κερκυραίων.
 44. Λήψη Αποφάσεως περί έγκρισης πρόσληψης τεσσάρων (4) δικηγόρων στο Δήμο Κέρκυρας με έμμισθη εντολή.
 45. Λήψη Αποφάσεως περί σύστασης προσωποπαγών θέσεων και τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κέρκυρας.
 46. Λήψη Αποφάσεως περί καθορισμού θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ στο Δήμο Κέρκυρας και τροποποίηση της υπ. αριθμόν 11-199/30-05-2011 Απόφασης.
 47. Λήψη Αποφάσεως περί έγκρισης της φιλοξενίας μελών φολκλορικού συγκροτήματος από τη Δράμα στο πλαίσιο της συνδιοργάνωσης του Δήμου Κέρκυρας με τον Εκπολιτιστικό Καλλιτεχνικό Αθλητικό Όμιλο Ο ΛΑΟΔΑΜΑΣ μουσικοχορευτικών εκδηλώσεων με αφορμή την επέτειο της 25ης Μαρτίου.
 48. Λήψη Αποφάσεως περί ανάκλησης άδειας άσκησης πλανόδιου εμπορίου στον κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟ ΚΟΣΚΙΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ λόγω άσκησης άλλης δραστηριότητας.
 49. Λήψη Αποφάσεως περί διαγραφής ποσών από Χρηματικούς βεβαιωτικούς καταλόγους  έτους 2008 στη Δ.Ε. Κορισσίων λόγω αποπληρωμής τους, επ’ ονόματι α) κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΥΡΗ – ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ και β) κ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ ΚΟΥΡΗ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.
 50. Λήψη Αποφάσεως περί διαγραφής ποσών από Χρηματικούς Καταλόγους στη Δ. Κορισσίων λόγω εσφαλμένης εγγραφής τους.
 51. Λήψη Αποφάσεως περί διαγραφής ποσού από χρηματικό κατάλογο επ’ ονόματι ΤΣΙΟΒΙΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ.
 52. Λήψη Αποφάσεως περί διαγραφής ποσών από χρηματικούς καταλόγους επ’ ονόματι α) κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΛΙΝΤΟΒΟΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και β) κ. ΣΟΦΙΑΣ ΞΥΛΑ του ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ.
 53. Λήψη Αποφάσεως περί χαρακτηρισμού κωδικών του Δημοτικού Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2012 ως δεκτικοί εκδόσεως χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.
 54. Λήψη Αποφάσεως περί διαγραφής της διαφοράς αναπροσαρμογής μισθίων έτους 2007 (01/08/2007 – 31/12/2007) για το κατάστημα στο Δημοτικό Θέατρο υπ. αριθμ. 2, στην οδό Μαντζάρου Δ.Ε. Κερκυραίων.
 55. Λήψη Αποφάσεως περί προκηρύξεως διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης μισθωτή για το Τουριστικό Καταφύγιο Μπενιτσών.
 56. Λήψη Αποφάσεως περί α) αποδοχής χρηματοδότησης της πράξης «Αποκατάσταση τριών ΧΑΔΑ και προμήθεια εξοπλισμού προσωρινής αποθήκευσης και μεταφοράς απορριμμάτων των Διαποντίων Νήσων μετά το κλείσιμο των ΧΑΔΑ» και β) ορισμού υπόλογου οικονομικού Διαχειριστή.
 57. Λήψη Αποφάσεως περί α) αποδοχής χρηματοδότησης της πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Δ.Δ. ΕΣΠΕΡΙΩΝ, Δ.Δ. ΘΙΝΑΛΙΩΝ, Δ.Δ. ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ ΚΑΙ Δ.Δ. ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ) β) ορισμού υπόλογου Οικονομικού Διαχειριστή.
 58. Λήψη Αποφάσεως περί ολοκλήρωσης της διαδικασίας αύξησης συντελεστή δόμησης σε οικόπεδο ιδιοκτησίας Δήμου Κέρκυρας για την Κατασκευή Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Α.Μ.Ε.Α.
 59. Λήψη Αποφάσεως περί συμπλήρωσης της υπ. αριθμόν 13-277/08-07-2011 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (ορισμός τιμής μονάδος με τη διαδικασία του συμβιβασμού).
 60. Λήψη Αποφάσεως περί παράτασης προθεσμίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ».
 61. Λήψη Αποφάσεως περί έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΤΡΙΤΗ».
 62. Λήψη Αποφάσεως περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Β’ ΦΑΣΗ» (του πρώην Δήμου Παλαιοκαστριτών).
 63. Λήψη Αποφάσεως περί έγκρισης 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ (του πρώην Δήμου Παλαιοκαστριτών).
 64. Λήψη Αποφάσεως περί έγκρισης 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου : «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΧΘ.0+000 ΕΩΣ ΧΘ.0+500».
 65. Λήψη Αποφάσεως περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΙΑΠΑΔΩΝ».
 66. Λήψη Αποφάσεως περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΙΑΠΑΔΩΝ».
 67. Λήψη Αποφάσεως περί έγκρισης πρωτοκόλλου παραλαβής του υποέργου 8 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε’ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ».
 68. Λήψη Αποφάσεως περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΑΡΙΤΣΑΣ – ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΥ».
 69. Λήψη Αποφάσεως σχετικά με οικόπεδο εκτός οικισμού στη θέση «ΚΑΡΜΠΗ» Τ.Κ. Χλοματιανών Δ.Ε. Μελιτειέων Δήμου Κέρκυρας ότι προϋφίσταται αυτοτελώς της 12-11-1962.
 70. Λήψη Αποφάσεως σχετικά με οικόπεδο εκτός οικισμού στη θέση «ΣΟΥΛΙΑΤΙΚΑ» Λευκίμμης Δ.Ε. Λευκιμμαίων Δήμου Κέρκυρας ότι προϋφίσταται αυτοτελώς της 12-11-1962.
 71. Λήψη   Αποφάσεως σχετικά με οικόπεδο εκτός οικισμού στη θέση «ΖΑΒΑΛΑΤΙΚΑ» Τ.Κ. Νησακίου Δ.Ε. Κασσωπαίων Δ. Κέρκυρας ότι προϋφίσταται αυτοτελώς της 24-04-1977.
 72. Λήψη Αποφάσεως σχετικά με οικόπεδο εκτός οικισμού στη θέση «ΜΠΟΛΤΑΔΟΣ» Ριγγλάδων Δ.Κ. Λευκίμμης Δ.Ε. Λευκιμμαίων Δ. Κέρκυρας ότι προϋφίσταται αυτοτελώς της 12-11-1962.
 73. Λήψη Αποφάσεως σχετικά με οικόπεδο εκτός οικισμού στη θέση «ΠΑΠΑΜΙΧΟΥ» Ριγγλάδων Δ.Κ. Λευκίμμης Δ.Ε. Λευκιμμαίων Δ. Κέρκυρας ότι προϋφίσταται αυτοτελώς της 24-04-1977.
 74. Λήψη Αποφάσεως σχετικά με οικόπεδο εκτός οικισμού στη θέση «ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ» Αγ. Ιωάννη Δ.Ε. Παρελίων Δ. Κέρκυρας ότι προϋφίσταται αυτοτελώς της 24-04-1977.
 75. Λήψη Αποφάσεως σχετικά με οικόπεδο εκτός οικισμού στη θέση «ΡΟΓΓΙΑ» Πέλεκα Δ.Ε. Παρελίων Δήμου Κέρκυρας ότι προϋφίσταται αυτοτελώς της 24-04-1977.
 76. Λήψη Αποφάσεως σχετικά με αίτημα της εταιρείας “WORLD VILLAGE REAL ESTATE” περί χορήγησης άδειας κατασκευής του έργου πλακόστρωσης πεζοδρομίου στη θέση «Λαγοπήδημα» του οικισμού Αγ. Σπυρίδωνα Περίθειας Δ.Ε. Θιναλίου.
 77. Λήψη Αποφάσεως περί καθορισμού εποχιακής λειτουργίας της Επιχείρησης «ΦΙΛΟΡΙΑΝ» στη Δημοτική Ενότητα Θιναλίου Δήμου Κέρκυρας.
 78. Λήψη Αποφάσεως περί αποδοχής εποχικότητας στη λειτουργία χώρων – τμημάτων του CORFU HOLIDAY PALACE.
 79. Λήψη Αποφάσεως περί χορήγησης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ στην κ. ELEONORA OLIVETO του ARMANDO στη Δ. Ε. Κερκυραίων.
 80. Λήψη Αποφάσεως περί έγκρισης συμμετοχής του Δήμου Κέρκυρας στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού «ΤΑΞΙΔΙ» της Κύπρου. 
 81.  Λήψη Αποφάσεως περί έγκρισης μετάβασης του κ. Δημάρχου Κέρκυρας και Δημοτικών Υπαλλήλων στην ΠΙΖΑ της Ιταλίας στο πλαίσιο του έργου «CULTURE» του διακρατικού προγράμματος συνεργασίας «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (MED 2007 – 2013)».  
 82. Έγκριση μετακινήσεων Αιρετών και Υπηρεσιακών Παραγόντων του Δήμου Κέρκυρας για Δημοτικές Υποθέσεις.

Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012

Αποχαιρετισμός με σεβασμό στο Γιάννη Μπανιά

Ο Γιάννης Μπανιάς, ένας σεμνός και ακούραστος "εργάτης" της ελληνικής ανανεωτικής αριστεράς δεν είναι από σήμερα κοντά μας. Από τα όσα έχουν ήδη γραφτεί για το Γιάννη Μπανιά στο διαδίκτυο, σταχυολογούμε και αναδημοσιεύουμε δύο μικρούς και σεμνούς αποχαιρετισμούς.Από το www.faiakas.blogspot.com
"Αποχαιρετισμός στον Γιάννη Μπανιά, που διέθεσε την ζωή του, αναδεικνύοντας εκείνο το διαφορετικό ήθος κοινωνικού ανθρωπισμού, που ήταν, είναι κα παραμένει το μεγάλο ζητούμενο, πιο πάνω και πιο πέρα από τις επαναστατικόμορφες διακηρύξεις. Αυτό το ήθος, που μπορεί να εγγυηθεί την φυσική ανθρωπιά και τα αληθινά οράματα, που συντρίφτηκαν στο ορυμαγδό των γραφειοκρατών..."

"Δεν μπορώ να το πιστέψω. Γράφοντας μέσα στη νύχτα για την Εποχή, ήρθε στο ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο η θλιβερή είδηση. Ο σύντροφος Γιάννης Μπανιάς δεν είναι πια μαζί μας. Ο θαυμάσιος αυτός άνθρωπος, ο ανιδιοτελής αγωνιστής, ο συνεπής κομμουνιστής, αυτός που δεν πρόδωσε και δεν εξαργύρωσε ποτέ τις ιδέες του δεν έντεξε στην αρρώστια που τον βασάνιζε τον τελευταίο καιρό. Δεν ξέρω τι να γράψω μέσα στην οδύνη που νιώθω. Ξέρω μόνο πως ξαφνικά έγινα φτωχότερος. Όλοι μας γίναμε φτωχότεροι: Η ΑΚΟΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Αριστερά, το κίνημα."


Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2012

Κάλεσμα της ΕΓΕΣΥΚ για άνοικτή συζήτηση σχετικά με τη δημόσια υγεία

Η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Κέρκυρας καλεί σε συζήτηση τους πολίτες και τους συλλογικούς φορείς του νησιού την Πέμπτη 29 Μαρτίου και ώρα 7.30 μμ στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου με θέμα: «δημόσιος χαρακτήρας της υγείας, δυνατότητες κοινής δράσης, αντίστασης και ανατροπής της σημερινής δύσκολης κατάστασης».

Οι παρελάσεις δεν συμβάλλουν στην αποτύπωση της ιστορικής μνήμης

Άρθρο του Σπ. Βλαχόπουλου από το www.corfuptess.com 

Η διαχρονική εξέταση του φαινομένου των παρελάσεων δείχνει ότι αυτές χρησιμοποιούνταν κάθε φορά από το εκάστοτε πολιτικό κατεστημένο που βρισκόταν στην εξουσία ως εργαλείο προβολής του, επιβολής, αναπαραγωγής και διαιώνισης της κυριαρχίας του. Οι παρελάσεις όπως όλοι γνωρίζουμε επινοήθηκαν από τον Φρειδερίκο της Πρωσίας, χρησιμοποιήθηκαν και εξελίχθηκαν ραγδαία από το Χίτλερ στη Γερμανία, σχεδόν θεοποιήθηκαν από τον Μεταξά στην Ελλάδα, «αξιοποιήθηκαν» κατάλληλα την επταετία από τη χούντα, ενώ στις μέρες μας διατηρούνται στην ουσία ως ένα από τα μέσα μιας ακόμη προβολής των εκπροσώπων του πολιτικού συστήματος τόσο σε τοπικό όσο και σε πανελλαδικό επίπεδο.
Όσο και αν οι εκπρόσωποι του παρωχημένου, αναποτελεσματικού και ξοφλημένου πλέον πολιτικού συστήματος προσπαθούν να μας πείσουν ότι αυτές γίνονται προκειμένου να τονωθεί η ιστορική μνήμη των λαών, τόσο οι αντιδράσεις του κόσμου θα μεγαλώνουν ενάντια σε αυτές τις συμβολικές δράσεις επιβολής και επίδειξης δύναμης που επιχειρείται μέσα από τις παρελάσεις. Σήμερα που το πολιτικό σύστημα με νύχια και με δόντια προσπαθεί να κρατηθεί στην εξουσία, σήμερα που μέρα με τη μέρα βλέπει να χάνει το έδαφος κάτω από τα πόδια του, η παρέλαση είναι γι’ αυτούς ένα ακόμη προπύργιο που πρέπει να διατηρηθεί με κάθε μέσο. Γι’ αυτό και δε διστάζουν να διαθέσουν τόση αστυνομική δύναμη, να εκκενώσουν δρόμους, να στήσουν εξέδρες σε απόσταση χιλιομέτρων από τον απλό κόσμο –πόσο άραγε χαμηλά θα πέσουν ακόμη- και να παρακολουθήσουν μόνοι τους μακριά από το λαό, όπως άλλωστε τους αξίζει αυτή την εκδήλωση οι οποίοι οι ίδιοι ετοίμασαν για τους εαυτούς τους. Αν όλα αυτά δεν αποτελούν την απόλυτη απογύμνωση του πολιτικού συστήματος και των εκφραστών του, τότε τι άλλο θα δούμε σε αυτή τη ζωή δεν μπορώ να φανταστώ.
Θα μου έλεγε κανείς βέβαια ότι οι παρελάσεις και ιδιαίτερα οι μαθητικές έχουν κι έναν παιδαγωγικό χαρακτήρα. Οι άριστοι μαθητές επιβραβεύονται κρατώντας τη σημαία, γίνονται παράδειγμα για τους μικρότερους. Είναι μια θετική προτροπή για τους νεότερους και μια αμοιβή για τους καλούς. Καμιά αντίρρηση. Μόνο που οι μαθητές αυτοί θα μπορούσαν να παρελαύνουν μπροστά από σύγχρονες προσωπικότητες κύρους που να αποτελούν παράδειγμα προ μίμηση όπως αθλητές που δεν ντοπάρονται, καταξιωμένους συγγραφείς και καλλιτέχνες, μέλη εθελοντικών ομάδων και κινημάτων αλληλεγγύης , σπουδαίους επιστήμονες και ερευνητές. Όχι όμως μπροστά από αυτούς που έχουν εκφυλίσει και εκχυδαΐσει την ιστορία του λαού μας.

*Eίναι Δάσκαλος

Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2012

Να πως "τιμούνται" οι επίσημοι των παρελάσεων

Αυτή η φωτογραφία του ανάπηρου μαθητή, που από το καρότσι του "τιμά" τους επισήμους στην παρέλαση των Χανίων, έκανε το γύρο του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο και αποτυπώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την οργή του λαού, η οποία εκφράστηκε στην χθεσινή επέτειο της επανάστασης του '21.

Κυριακή, 25 Μαρτίου 2012

Η ήττα του πολιτικού συστήματος

Συντριπτική πολιτική ήττα υπέστη το κατεστημένο πολιτικό σύστημα της χώρας, στη σημερινή επέτειο της επανάστασης του 21. Ένα πολιτικό σύστημα, το οποίο αγνοώντας τις επαναστατικές διδαχές των προγόνων του, όχι μόνο συνεχίζει να σκύβει το κεφάλι απέναντι στις βουλιμικές διαθέσεις κάθε ισχυρού, αλλά επιμένει να οδηγεί τους Έλληνες σε ένα νέο ραγιαδισμό.
Μπορεί βέβαια να κατάφερε την πραγματοποίηση της κεντρικής παρέλασης στην Αθήνα για να «τιμηθεί» από τους παρελαύνοντες αλλά δε μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερηφανεύεται για αυτό, αφού η παρέλαση έγινε σε μια άδεια, σιδερόφρακτη και αστυνομοκρατούμενη Πλατεία Συντάγματος, χωρίς την παρουσία του κόσμου.
Τα μέλη δε της κυβέρνησης και η πλειοψηφία των "μνημονιακών" βουλευτών, παρά τις αντίθετες διαβεβαιώσεις των τελευταίων ημερών προτίμησαν είτε να προστατευθούν στην "οχυρωμένη" Πλατεία Συντάγματος, είτε να αποφύγουν την παρουσία τους στην ελληνική περιφέρεια, δείχνοντας με τη στάση τους ότι δεν έχουν πιά τίποτε να πουν στους πολίτες, οι οποίοι υφίστανται με το πιο σκληρό τρόπο τη "ραγιάδικη" πολιτική του κυρίαρχου συστήματος.
Όμως στην Ελλάδα της περιφέρειας οι πολίτες κατάφεραν με τον έναν ή άλλο τρόπο να βάλουν τη σφραγίδα της αντίδρασής τους απέναντι στη πολιτική της υποτέλειας.
Το τι έγινε σε πολλές από τις μςγάλες πόλεις της χώρας, το διαβάζουμε σε σχετικό αναλυτικό ρεπορτάζ του www.in.gr , που κανένας βέβαια δε μπορεί να το χαρακτηρίσει ως εξτρεμιστικό  

Ματαιώθηκε η παρέλαση στο Ηράκλειο, επεισόδια σε πολλές πόλεις
Την ματαίωση της παρέλασης για την 25η Μαρτίου προκάλεσαν τα επεισόδια που σημειώθηκαν στο Ηράκλειο της Κρήτης.
Συγκεκριμένα, διαμαρτυρόμενοι πολίτες έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό και με πανό και συνθήματα καταφέρθηκαν κατά των πολιτικών και του μνημονίου. Στη συνέχεια πραγματοποιήσαν τη δική τους «παρέλαση» διαμαρτυρίας.
Η αστυνομία έκανε ρίψη χημικών, με αποτέλεσμα αρκετά άτομα που είχαν συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσουν την παρέλαση να αποχωρήσουν. Μάλιστα, ο αρχιεπίσκοπος Κρήτης, Ειρηναίος απηύθυνε έκκληση προς όλους, τονίζοντας ότι «είμαστε αδέλφια» και ζήτησε από όλους να σεβαστούν τη σημερινή ημέρα και να γίνει η παρέλαση.
Ύστερα από συνεχείς συσκέψεις, εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κρήτης ανακοίνωσε ότι «λόγω της παρούσας συνθήκης και για την ασφάλεια των μαθητών η παρέλαση ακυρώνεται».
Σε αστυνομικό κλοιό αστυνομικών ήταν και ο Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Μηνά, όπου πραγματοποιήθηκε η επίσημη δοξολογία, στην οποία παρευρέθηκαν μόνο ο αντιπεριφερειάρχης Ευριπίδης Κουκιαδάκης και ο δήμαρχος Ηρακλείου Γιάννης Κουράκης, ενώ δεν παρέστη κανείς από τους βουλευτές του Νομού.
Στο Ρέθυμνο η παρέλαση ξεκίνησε με 45 λεπτά καθυστέρηση λόγω καθιστικής διαμαρτυρίας δεκάδων πολιτών. Όσοι αντέδρασαν τόσο στην παρουσία των επισήμων όσο και στο μνημόνιο και τα μέτρα που έχουν ληφθεί, πραγματοποίησαν αντιπαρέλαση από την περιοχή Κολωνάκι έως το κέντρο της πόλης, ενώ φέτος οι πολίτες που βρέθηκαν στο Ρέθυμνο για να παρακολουθήσουν την παρέλαση ήταν εμφανώς λιγότεροι από άλλες χρονιές, κυρίως λόγω φόβου για τυχόν επεισόδια.
Mε έντονη την αστυνομική παρουσία και χωρίς να λείψουν οι μικροεντάσεις πραγματοποιήθηκε στα Χανιά η παρέλαση. Για πρώτη φορά, περιορίστηκε σε ένα μικρό κομμάτι της λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου, το οποίο είχαν αποκλείσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις χωρίς να επιτρέπουν την πρόσβαση σε πολίτες που βρίσκονταν σε απόσταση 150 μέτρων από τους επισήμους.
Το γεγονός αυτό προκάλεσε αντιδράσεις πολιτών καθώς δεν τους δόθηκε η ευκαιρία να παρακολουθήσουν την παρέλαση. Σημειώθηκαν μικροεπεισόδια, έγινε περιορισμένη χρήση χημικών από την αστυνομία, κάποιοι πέταξαν αντικείμενα κατά των αστυνομικών, ενώ έγινε και προσαγωγή τριών ατόμων στην αστυνομική διεύθυνση. Mία γυναίκα που βρισκόταν στο δημοτικό κήπο των Χανίων αισθάνθηκε δυσφορία και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.
Επεισόδια σημειώθηκαν πριν από την έναρξη της παρέλασης στην Πάτρα, όταν κατά την ώρα της δοξολογίας ομάδα περίπου 200 ατόμων κατευθύνθηκε προς τον χώρο της παρέλασης, έσπασε τον αστυνομικό κλοιό και στη συνέχεια επιτέθηκε προς τις αστυνομικές δυνάμεις με αβγά και καφέδες.
Δυνάμεις των ΜΑΤ που ήταν παραταγμένες έκαναν ρίψη χημικών για να απωθήσουν τους διαδηλωτές. Η αστυνομία προχώρησε σε προσαγωγές περίπου 30 ατόμων.
Την παρέλαση στην Πάτρα δεν παρακολούθησε κανένας εκπρόσωπος της κυβέρνησης, ούτε βουλευτής.
Μετά το τέλος της παρέλασης διαδηλωτές ξεκίνησαν πορεία στο κέντρο της πόλης. Οι αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν σε ετοιμότητα, ενώ έχουν γίνει τουλάχιστον πέντε προσαγωγές.
Στη Θεσσαλονίκη, ομάδα διαδηλωτών συγκεντρώθηκε στον χώρο της παρέλασης, στην παραλιακή λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, φώναζαν συνθήματα κατά της κυβέρνησης και του μνημονίου, ενώ έκαναν λόγο για κλίμα αστυνομοκρατίας.
Η παρέλαση ξεκίνησε τελικά με καθυστέρηση 10 λεπτών.
Οι συγκεντρωμένοι βρίσκονταν στο ύψος του Ιερού Ναού Κυρίλλου και Μεθοδίου, σε μικρή απόσταση από την εξέδρα των επισήμων. Ισχυρή αστυνομική δύναμη παρατάχθηκε μπροστά τους και τους εμπόδισε να φτάσουν στο οδόστρωμα της εξέδρας των επισήμων.
Μετά την ολοκλήρωση της παρέλασης, οι διαδηλωτές εισήλθαν στην παραλιακή λεωφόρο και έκαναν πορεία, κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα. Ισχυρή αστυνομική δύναμη τους απώθησε και τους κράτησε μακριά μέχρι που αποχώρησαν οι επίσημοι, οπότε και απελευθέρωσε το δρόμο.
Η Αστυνομία προχώρησε σε 47 προσαγωγές για προληπτικούς λόγους και για εξακρίβωση στοιχείων.
Στη διάρκεια της παρέλασης μέρος των μαθητών που συμμετείχε σε αυτή, δεν έστρεψε το κεφάλι στους επίσημους.
Τα αστυνομικά μέτρα ήταν δρακόντεια, ενώ δεν επετράπη η πρόσβαση των πολιτών σε ακτίνα 100 μέτρων από την εξέδρα των επισήμων.
Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας πραγματοποιήθηκε και στη Λάρισα η παρέλαση για την επέτειο της 25ης Μαρτίου, απουσία εκπροσώπου της κυβέρνησης.
Μικρής έκταση επεισόδια σημειώθηκαν όταν εκπρόσωποι της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, της επιτροπής για το «χαράτσι» και της αντιρατσιστικής πρωτοβουλίας, επιχείρησαν να περάσουν τα προστατευτικά κιγκλιδώματα, προκειμένου να μπουν στον χώρο της παρέλασης. Απωθήθηκαν από τις αστυνομικές δυνάμεις με αποτέλεσμα να υπάρξει συμπλοκή. Η αστυνομία προχώρησε σε δύο συλλήψεις, ενώ μία διαδηλώτρια τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο προκειμένου να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.
Όσον αφορά στους μαθητές, ορισμένοι δεν έστρεψαν τα κεφάλια τους προς την εξέδρα των επισήμων, ενώ ένας από αυτούς προέβη και σε άσεμνη χειρονομία.
Παρατράγουδα σημειώθηκαν με τη λήξη της παρέλασης και στην Καλαμάτα, όταν ομάδα προσκείμενη στην Χρυσή Αυγή συνεπλάκη με ομάδα του αριστερού χώρου και παρενέβη η αστυνομία.
Παράλληλα, μια άλλη ομάδα του αριστερού χώρου που ήθελε να παρελάσει φωνάζοντας συνθήματα, πέρασε τελικά, αφού είχαν φύγει οι επίσημοι κι αφού πρώτα σημειώθηκαν μικροσυμπλοκές με την αστυνομία, η οποία προχώρησε σε πολλές προσαγωγές και μία σύλληψη.
Στην Κόρινθο, μια μικρή ομάδα πολιτών φώναζε αντιμνημονιακά και υβριστικά συνθήματα, ενώ μετά το πέρας της παρέλαση, και αφού είχαν απομακρυνθεί οι επίσημοι, μια μεγάλη ομάδα από την «Πρωτοβουλία πολιτών Ν. Κορινθίας» μαζί με εκπαιδευτικούς έκαναν σιωπηλή παρέλαση με ένα τεράστιο πανό που έγραφε «Αντισταθείτε».
Στην Τρίπολη και το Ναύπλιο οι παρελάσεις ολοκληρώθηκαν χωρίς να σημειωθούν επεισόδια. Ακούστηκαν μόνο αντιμνημονιακά συνθήματα συγκεντρωμένων πολιτών που είχαν αναρτήσει και πανό.
Στις Σέρρες έγιναν οκτώ προσαγωγές νωρίς το πρωί, ενώ κατά τη διάρκεια της παρέλασης που περιφρουρούνταν από 200 αστυνομικούς προσήχθησαν άλλα τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ του νομού Σερρών Αβραάμ Βούλτσιος και ο πρώην πρόεδρος των δημοτικών υπαλλήλων Σερρών Κ. Καρτιτζόγλου.
Ένας μόνο βουλευτής από τους επτά του νομού, ο Μιχάλης Τζελέπης, βρέθηκε στην εξέδρα των επισήμων.
Πολλοί μαθητές και Πολιτιστικοί Σύλλογοι δεν έστρεψαν το κεφάλι προς τους επισήμους, ενώ την ίδια ώρα στον δήμο Σιδηροκάστρου δεν στήθηκε εξέδρα των επισήμων.
Σε 32 προσαγωγές προχώρησε η αστυνομία και στη Βέροια, πριν την έναρξη της παρέλασης για προληπτικούς λόγους. Τα άτομα που προσήχθησαν είχαν στην κατοχή τους ρόπαλα και άλλα αντικείμενα.
Σύμφωνα με την αστυνομία, είχαν πρόθεση να προσεγγίσουν την εξέδρα των επισήμων.
Απουσία κυβερνητικού εκπροσώπου και των βουλευτών Γκερέκου και Δένδια, αλλά και κάτω από ισχυρή αστυνομική παρουσία, πραγματοποιήθηκε η μαθητική παρέλαση στην Κέρκυρα. Υπό τον φόβο των επεισοδίων δεν στήθηκε η εξέδρα των επισήμων παρά μόνο η ελληνική σημαία. Μισή ώρα πριν την παρέλαση, κινήματα και οργανώσεις καλούσαν σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας τους πολίτες.
Στη Ζάκυνθο, αντιδράσεις δημιουργήθηκαν όταν εκπρόσωποι της Χρυσής Αυγής θέλησαν να καταθέσουν στεφάνι στο Μνημείο 'Αγνωστου Στρατιώτη, η παρέμβαση όμως της αστυνομίας απέτρεψε τα επεισόδια. Οι επετειακές εκδηλώσεις έγιναν χωρίς την παρουσία κυβερνητικού εκπροσώπου. Στον χώρο της παρέλασης δεν στήθηκε εξέδρα επισήμων.
Πέντε προσαγωγές για προληπτικούς λόγους έγιναν στην Αλεξανδρούπολη, ενώ ο κόσμος αποδοκίμασε τους πολιτικούς κατά τη διάρκεια της παρέλασης.
Στα Τρίκαλα απετράπη η είσοδος στο κεντρικό σημείο της παρέλασης μελών του κινήματος «Δεν πληρώνω» μετά από παρέμβαση δυνάμεων των ΜΑΤ.

Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2012

ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΤΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΛΑΣΗ

                      ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΡΑΓΙΑΔΕΣ του 21ου αιώνα...
Κυριακή 25 Μάρτη είναι η παρέλαση του λαού
ΟΛΟΙ στις 10:30 στην πλατεία απέναντι από την εξέδρα
Βαρεθήκαμε, σχεδόν τρία χρόνια τώρα, να μας κλέβουν κομματάκι-κομματάκι τη ζωή μας.

Ø      Να έχουν φτάσει τους μισθούς μας στα 600 € και να συνεχίζουν να απειλούν για νέες μειώσεις και απολύσεις μέσω της «αξιολόγησης»

Ø      Να μας λένε πως πάλι εμείς πρέπει να πληρώσουμε για ένα χρέος που δημιούργησαν και επωφελήθηκαν τραπεζίτες και μεγαλοεργολάβοι.

Ø      Να μας λένε πως για να σωθεί η χώρα πρέπει ο μισός πληθυσμός της να ζει στη φτώχια και την εργασιακή ανασφάλεια.

Ø      Να μας λένε πως πρέπει να ζήσουμε χωρίς γιατρούς και φάρμακα.

Ø      Να μας λένε πως για να σωθεί η χώρα πρέπει πάλι εμείς να πληρώνουμε όλο και περισσότερους έμμεσους και άμεσους φόρους αλλά και κεφαλικούς φόρους και χαράτσια στην κατοικία.

Ø      Να μας λένε πως μετά από 30 και πλέον χρόνια δουλειάς δικαιούμαστε μια σύνταξη …επίδομα κηδείας.

Ø      Να μας λένε πως για να σωθεί η χώρα πρέπει να ξεπουληθεί στους τοκογλύφους δανειστές της όλη η δημόσια περιουσία που με τους κόπους του λαού φτιάχτηκε.
Το παραμύθι τέλειωσε….
Ξέρουμε όλοι καλά πως όταν μιλούν για σωτηρία της χώρας δεν κοιτούν στους εργαζόμενους αλλά στους τραπεζίτες και τους μεγαλοεργολάβους, τους βιομήχανους, τους εφοπλιστές. Σε αυτούς χαρίζουν φόρους και εισφορές, για τα κέρδη τους φροντίζουν αδιαφορώντας αν ξαναζούμε συνθήκες της δεκαετίας του ’50.

Φτάνει πια!!!

Φτάνουν οι καθωσπρεπισμοί, η ηττοπάθεια και οι κομματικές ασκήσεις επί χάρτου.

Να πάρουμε οι εργαζόμενοι την υπόθεση στα χέρια μας.

Να ενώσουμε τη φωνή μας με τους άλλους εργαζόμενους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε έναν αγώνα για να ανατραπεί η πολιτική του ξεπουλήματος, της κατεδάφισης, της υποτέλειας.

Βαρεθήκαμε η ΕΛΜΕ Κέρκυρας να σιωπά και να περιμένει κομματικές αποφάσεις και εντολές για να δώσει το «σύνθημα» να βγούμε στους δρόμους.

Από την Πέμπτη 8/3 προτείναμε στη συνέλευση της ΕΛΜΕ να διαδηλώσουμε στην παρέλαση της 25ης Μάρτη με άλλα σωματεία. Δεν είναι «καθώς πρέπει» και υπάρχει κίνδυνος προβοκάτσιας φοβερίζει η ΕΣΑΚ-ΠΑΜΕ σαν αριστερός Πρετεντέρης. Ναι μεν αλλά μας λένε οι Παρεμβάσεις που δεν τολμούν να σηκώσουν κεφάλι μπροστά στον μεγάλο τους αδελφό. Μαζί ψήφισαν πάλι στο ΔΣ να μην συμμετάσχει η ΕΛΜΕ στις κινητοποιήσεις. Θα τους κρίνει η ιστορία…

Η Αριστερή Συνεργασία Καθηγητών σας καλεί όλους να κατεβούμε με τα άλλα σωματεία που προγραμματίζουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας απέναντι από τους «επίσημους» την Κυριακή στις 10:30.

Μαζί με τους δασκάλους, τους εργαζόμενους στα Δικαστήρια, στο ΙΚΑ, τις εφορείες, τον ΟΤΑ, το πανεπιστήμιο και άλλα σωματεία να απαιτήσουμε να φύγουν οι εκπρόσωποι της πολιτείας, να φύγει η κυβέρνηση, να ανατραπεί αυτή η πολιτική, να κόψουμε τη φόρα στη δημοκρατική εκτροπή.

Κέρκυρα, 22 Μάρτη 2012

ΝΑ ΜΗ ΓΙΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΟΙ ΡΑΓΙΑΔΕΣ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ, τονίζει η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Κέρκυρας.

Αγαπητοί γονείς και συμπολίτες
Ζούμε στιγμές πρωτόγνωρες. Τρόικα-ΔΝΤ-ΕΕ και κυβέρνηση έχουν φέρει σε εξαθλίωση το μεγαλύτερο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας ενώ η μόνη έννοια τους είναι η προστασία των τραπεζών, των δανειστών μας και όσων χρόνια τώρα κερδοσκοπούσαν.
Εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά βλέπουν τους γονείς τους άνεργους ή σε κίνδυνο απόλυσης, με πετσοκομμένους μισθούς, με μαγαζιά που κλείνουν, με το φόβο μην αρρωστήσουν και δεν έχουν να πληρώσουν τους γιατρούς….. Όλοι σε κατάσταση απόγνωσης.
Έχουν βάλει το φόβο για το αύριο στα σπίτια όλων μας.
Η εκπαίδευση έχει μπει στο στόχαστρο του μνημονίου και των εφαρμοστικών νόμων. Ο προϋπολογισμός για την παιδεία έφτασε σε αρνητικό ρεκόρ, τα λειτουργικά των σχολείων πετσοκόπηκαν, σχολεία συγχωνεύονται, οι μεταφορές των παιδιών μας είναι αβέβαιες για τη νέα σχολική χρονιά, οι βρεφονηπιακοί σταθμοί υπολειτουργούν και αρχίζουν σιγά-σιγά να ζητούν από τους γονείς να πληρώσουν.
Αυτοί που ψήφισαν στη βουλή τις συμφωνίες που υποθηκεύουν το μέλλον των παιδιών μας και πιθανόν να τα στείλουν μετανάστες στο εξωτερικό, δεν μπορούν να ζητούν από τα παιδιά μας να τους αποτίσουν φόρος τιμής στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου.
Τους λέμε ότι οι πολίτες τους θεωρούν ανεπιθύμητους  στην παρέλαση των παιδιών μας. Ας μη προκαλέσουν περισσότερο με την παρουσία τους. Τους ζητάμε να μην εκμεταλλευτούν την παρέλαση για την προεκλογική τους εκστρατεία.
Μέρα γιορτινή και γεμάτη ευθύνες για την ανεξαρτησία της χώρας μας, ας αφήσουν τα παιδιά μας να παρελάσουν ήρεμα, να τιμήσουν αυτούς που έδωσαν τη ζωή τους για την ανεξαρτησία μας.
Ζητάμε από όσους είναι υπεύθυνοι για τη διοργάνωση της παρέλασης να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων συμπλέοντας με την επιθυμία των πολιτών αλλιώς καθίστανται  υπεύθυνοι για την ασφαλή εξέλιξη της παρέλασης που απαιτούμε να πραγματοποιηθεί.
                                 Για το ΔΣ
            Ο Πρόεδρος                        Ο Γραμματέας
                     
           Νίνος Γιώργος                  Ραιδεστινός Γιώργος

Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2012

Όι δάσκαλοι δείχνουν το "δρόμο"

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας διοργανώνει την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα στην πλατεία Γεωργάκη ο σύλλογος εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Κέρκυρας μετά από απόφαση της γενικής του συνέλευσης. Επίσης ο σύλλογος αποφάσισε να σταθεί με πανό απέναντι από την εξέδρα των επισήμων στην παρέλαση της 25η Μαρτίου. Όπως αναφέρουν σε σχετική ανακοίνωση «στόχος τους δεν είναι η διάλυση της παρέλασης, αλλά η έκφραση της λαϊκής αγανάκτησης με μαζικούς όρους, και η ανατροπή της απάνθρωπης ταξικής πολιτικής». Παράλληλα καλούν την πολιτική ηγεσία να φροντίσει «ώστε, να μην υπάρχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης στην εξέδρα και τα παιδιά να παρελάσουν και να τιμήσουν την επανάσταση του ΄21, μπροστά σε αγωνιστές της εθνικής αντίστασης ή μπροστά στην αφίσα του Ντελακρουά που παριστάνει την Ελευθερία».
ΠΗΓΗ: ΕΡΑ ΚΕΡΚΥΡΑ

Εξώδικο στο Νοσοκομείο Κέρκυρας από τους εργαζόμενους του ΕΣΥ

Εξώδικο με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Νοσοκομείο της Κέρκυρας καθώς και τα κέντρα υγείας και τα περιφερειακά ιατρεία του νησιού, κατέθεσαν χθες στην Εισαγγελία τα μέλη του Σωματείου Εργαζομένων στο Γ. Νοσοκομείο και τα Κ.Υ.
Οι εργαζόμενοι του ιδρύματος, ουσιαστικά με την κίνησή τους αυτή να επισκεφθούν και να ενημερώσουν την Εισαγγελία για την κατάσταση που επικρατεί στον χώρο της υγείας, αποβάλουν κάθε ευθύνη για ότι και αν συμβεί στο μέλλον στο χώρο τόσο του Νοσοκομείου, όσο και των κέντρων και περιφερειακών ιατρείων της Κέρκυρας.
Όπως επεσήμαναν, οι ελλείψεις στο Νοσοκομείο πλέον είναι πάρα πολύ μεγάλες ενώ τεράστιο είναι και το πρόβλημα με τις απλήρωτες δεδουλευμένες ώρες όλου του προσωπικού.
Μέσα στο επόμενο διάστημα, το Σωματείο πρόκειται να έχει συνάντηση με το νέο ΔΣ της Διοίκησης του Νοσοκομείου καθώς και με τον Περιφερειακό Διοικητή στην Πάτρα, ώστε να τους γνωστοποιηθεί το πλαίσιο διεκδικήσεων και προτεραιοτήτων.
Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί και μία ημερίδα ενημέρωσης εφ όλης της ύλης, με την παρουσία των θεσμικών Οργάνων – Τοπικών Φορέων – Βουλευτών, στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου.
Το Σωματείο τέλος εξέφρασε την στήριξή του στην επίσχεση εργασίας που πραγματοποιεί από τη Δευτέρα ο ιατρικός κλάδος στο Νοσοκομείο.

ΚΕΙΜΕΝΟ: Θοδωρής Σταλίδης
Αναδημοσίευση από www.corfupress.com, όπου καταχωρείται και όλη η σχετική ανακοίνωση των εργαζομένων

Σάββατο, 17 Μαρτίου 2012

Με το "κίνημα της πατάτας" ξεκινά το Εναλλακτικό Εργαστήρι, τις δράσεις αλληλέγγυας οικονομίας στην Κέρκυρα

Το Εναλλακτικό Εργαστήρι, ανοίγει έναν κύκλο άμεσων δράσεων με στόχο την ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας. Στο πλαίσιο της μη αποδοχής του υπάρχοντος οικονομικού μοντέλου, ξεκινάει την πρώτη προσπάθεια παράκαμψης των μεσαζόντων. Η φιλοσοφία του εγχειρήματος, εστιάζει στην άμεση επαφή παραγωγών και καταναλωτών, χωρίς την κερδοσκοπική διαμεσολάβηση των εμπόρων, γεγονός που ια καταστήσει δικαιότερη την οικονομική διαχείριση της ζωής μας. Λόγω έλλειψης επαρκούς αριθμού πατατοπαραγωγών στην Κέρκυρα, η αρχή γίνεται με την ομάδα πατατοπαραγωγών του λεκανοπεδίου Νευροκοπίου.
Ο κύκλος θα συνεχιστεί με άλλα εποχιακά προϊόντα ήπιας μορφής καλλιέργειας, έχοντας πάντα στραμμένο το βλέμμα προς τους ντόπιους παραγωγούς του νησιού, με απώτερο σκοπό τη δικτύωσή τους.
Το Εναλλακτικό Πολιτιστικό Εργαστήρι θα κάνει την πρώτη παραλαβή 25 τόνων από την ομάδα παραγωγών του Νευροκοπίου, το Σάββατο 24 Μαρτίου. Η πρώτη παρτίδα έχει ήδη συμπληρωθεί, όσοι όμως ενδιαφέρονται ακόμη να προμηθευτούν πατάτες με 35 λεπτά το κιλό (συσκευασία 20 κιλά), να ενημερωθούν στη διεύθυνση www.enalaktikoergastiri.wordpress.com  και να παραγγείλουν μέχρι την Τετάρτη 21/3 στη διεύθυνση enalaktikoergastiri@yahoo.com  (όνομα, τηλέφωνο, ποσότητα).
Μετά τη συμπλήρωση και της δεύτερης παρτίδας, θα αναρτηθεί ανακοίνωση στο blog του Εργαστηρίου, με την ημερομηνία της δεύτερης παραλαβής. Σε λίγες επίσης ημέρες, θα ανακοινωθούν τα προϊόντα παραγωγών της Κέρκυρας, που θα διατεθούν απευθείας στους καταναλωτές.

Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012

Με 9 κόμματα η επόμενη Βουλή, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση που μετέδωσε ο SKY

Σύμφωνα με έρευνα της Public Issue προηγείται η ΝΔ με 25%, με το ΠΑΣΟΚ πέμπτο κόμμα στο 11% Εικόνα κατακερματισμού και πολυκομματικής Βουλής δίνει μια νέα δημοσκόπηση της Public Issue, για λογαριασμό του ΣΚΑΪ και της «Καθημερινής».
Στην εκτίμηση της εκλογικής επιρροής των πολιτικών κομμάτων πρώτη έρχεται η ΝΔ με 25%, ακολουθεί η Δημοκρατική Αριστερά με 15,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 12%, το ΚΚΕ με 11,5%, το ΠΑΣΟΚ με 11%, την «έκπληξη» κάνει το κόμμα «Ανεξάρτητοι Έλληνες» του Π. Καμμένου που συγκεντρώνει 6,5%, ακολουθεί ο ΛΑΟΣ με 4%, οι Οικολόγοι Πράσινοι με 3,5% και η Χρυσή Αυγή με 3%.
ΔΗΣΥ και ΑΝΤΑΡΣΥΑ μένουν κάτω από το όριο του 3%, ενώ στη μέτρηση δεν περιλαμβάνεται το νέο κόμμα «Κοινωνική Συμφωνία» των Καστανίδη -Κατσέλη
Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι ΝΔ και ΠΑΣΟΚ μαζί συγκεντρώνουν 36%.
Με βάση αυτά τα ποσοστά, οι έδρες θα κατανέμονταν ως εξής:
ΝΔ 118  ,  ΔΗΜΑΡ 42  , ΣΥΡΙΖΑ 33,  ΚΚΕ 32,  ΠΑΣΟΚ 30  , Καμμένος 18, ΛΑΟΣ 11,  Οικολόγοι  9 ΚΑΙ Χευσή Αυγή 8.
Όσον αφορά τη δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών, ο πιο δημοφιλής αναδεικνύεται ο Φ. Κουβέλης με 54%, ακολοθουθεί ο Α. Τσίπρας με 37 %, Α. Σαμαράς με 30%, Β. Βενιζέλος 28%, Α. Παπαρηγα 26%, Ντ. Μπακογιάννη με 19% και ισοβαθμεί με τον Γ. Καρατζαφέρη που επίσης συγκεντρώνει 19% και τελευταίος ο Γ. Παπανδρέου με 10%.
Σχετικά με τη δημοτικότητα των κομμάτων, πιο δημοφιλές κόμμα αναδεικνύεται ο ΣΥΡΙΖΑ, που συγκεντρώνει 35% θετικές ψήφους, δεύτερο έρχεται το ΚΚΕ με 28%, τρίτη η ΝΔ με 25%, ΛΑΟΣ με 17% και ΠΑΣΟΚ με 13%.

Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2012

Οκτακομματική Βουλή και χωρίς αυτοδυναμία, δείχνει νέα δημοσκόπηση που δημοσιεύεται στο "ΠΟΝΤΙΚΙ"

Σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της PULSE για το ΠΟΝΤΙΚΙ, με αναγωγή τα ποσοστά (ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΟΦΑΣΙΣΤΟΥΣ-ΑΠΟΧΗ-ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ):
Η ΝΔ πέφτει.στο 23 %
Το ΠΑΣΟΚ είναι στην δεύτερη θέση με 13,5 %
Μαζί στην τρίτη θέση ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ με 12,5 %
Πέμπτη η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ στο 10,5 %
Οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ είναι στο 6,5 %
Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ στο 4,5 %
Ο ΛΑΟΣ του Γ. Καρατζαφέρη μπαίνει με 4 %
Εκτός βουλής μένουν με 2,5 %  οι  ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ.
5,5 % μοιράζονται τα υπόλοιπα.
Με βάση αυτά τα ποσοστά, οι έδρες κατανέμονται:
ΝΔ 116  - ΠΑΣΟΚ 39  - ΚΚΕ 36 - ΣΥΡΙΖΑ 36 - ΔΗΜΑΡ 30 - Ανεξ. Έλληνες 19 -  ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 13  -  ΛΑΟΣ 11

Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2012

Περί «Τραμπούκων», «Προβοκατόρων» και 25ης Μαρτίου

O αειθαλής Μίκης Θεοδωράκης συνεχίζει να εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο τη συνείδηση του λαού!!!!
 "Είδα και άκουσα στο βραδινό δελτίο της ΝΕΤ τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο κ. Καψή να προσπαθεί να εξομοιώσει τους τραμπούκους του παρακράτους της Δεξιάς που δολοφόνησαν τον Λαμπράκη με τα σημερινά θύματα της αντεθνικής, αντικοινωνικής και αντιλαϊκής πολιτικής της ξένης Τρόικα και της ντόπιας Κυβέρνησης που προσπαθούν να διαδηλώσουν την αγανάκτησή τους.
Ώστε οι κύριοι Παπαδήμος, Παπανδρέου, Σαμαράς, Βενιζέλος, Νταλάρας και Παπουτσής είναι οι σημερινοί Μπελογιάννης, Σαράφης, Λαμπράκης και Πέτρουλας και όλο αυτό το 1,5 εκατομμύριο άνεργοι, οι δεκάδες χιλιάδες που έχασαν τις δουλειές τους κι άλλοι τόσοι που θα είναι από δω και στο εξής αναγκασμένοι να ζουν με 200 ως 500 Ευρώ το μήνα, οι νέοι επιστήμονες που αναγκάζονται να μεταναστεύσουν, οι καταστηματάρχες και οι υπάλληλοι των κλεισμένων μαγαζιών και οι ιδιοκτήτες και εργαζόμενοι των 4.500 επιχειρήσεων που έβαλαν λουκέτο, όλοι αυτοί που η πολιτική σας, κ. Καψή, τους οδήγησε στο τελευταίο σκαλί του πόνου, της απελπισίας, της απόγνωσης και της οργής είναι οι σημερινοί τραμπούκοι ενός αόρατου παρακράτους, απλώς αντί να κρατούν μαχαίρια, πιστόλια και σιδηρολοστούς χρησιμοποιούν τα… θανατηφόρα γιαούρτια για να εξοντώσουν τους σύγχρονους εθνικούς ήρωες Πρωθυπουργούς, Υπουργούς και διακεκριμένους οπαδούς μιας ουσιαστικά και τυπικά παράνομης κυβερνητικής εξουσίας που έχει καταντήσει προ πολλού άβουλο όργανο-μαριονέτα στα χέρια των κυρίων Μέρκελ, Σόιμπλε, Τόμσεν και Ράιχεμπαχ.
Μας είπατε, κ. Καψή, ότι ο κ. Νταλάρας συμβολίζει σήμερα τη Δημοκρατία κι έτσι καταλάβαμε το κρυφό νόημα αυτών των περίφημων συναυλιών που τόσο υπερβολικά προβάλλονται από τα ΜΜΕ που ελέγχετε, στις οποίες ένας προβεβλημένος και αγαπητός από το πλατύ κοινό τραγουδιστής προσπαθεί να αναδειχθεί σε θύμα στο βωμό της Δημοκρατίας που απειλείται από όλους εμάς τους «απ’ έξω», που με τόση αφέλεια προσπαθείτε να μας κάνετε με το ζόρι «παρακρατικούς». Ξεχνώντας ότι πριν λίγες μέρες εσείς οι… «δημοκράτες» δεν διστάσατε να εκσφενδονίσετε όχι αυγουλάκια και γιαούρτια αλλά βόμβες δακρυγόνων με στόχο τα κεφάλια μας και να μας ψεκάσετε με χημικά που αποδεδειγμένα ιατρικά καταστρέφουν ένα από τα πιο ζωτικά όργανα του ανθρώπου, τους βρόγχους. Στα κεφάλια διαδηλωτών που δεν έκαναν τίποτα άλλο πέραν του να φωνάζουν συνθήματα.
Θα έπρεπε να σας είχαμε κάνει (σε όλη την Κυβέρνηση) μήνυση για απόπειρα δολοφονίας, όμως προσωπικά δεν καταδέχομαι να έχω καμιά σχέση μαζί σας, ούτε του κατηγόρου. Και ξέρετε γιατί; Γιατί εγώ έμαθα να πιστεύω και να υπερασπίζομαι ακόμα και με τη ζωή μου την Εθνική μας Ανεξαρτησία, που εσείς την πουλήσατε στους ξένους για μια χούφτα αργύρια.
Αλήθεια, με τι πρόσωπα θα πάτε να τιμήσετε τους ήρωες του ’21 που θυσιάστηκαν για την Εθνική μας Ανεξαρτησία, όταν έχετε παραδώσει -γεγονός πρωτοφανές στην ιστορία μας- αυτή την Ανεξαρτησία στους ξένους, βάζοντας οικειοθελώς τον ελληνικό λαό κάτω από τον ζυγό των ανελέητων ξένων τοκογλύφων; ΌΧΙ ! Η 25ηΜαρτίου δεν ανήκει σε σας! Δεν έχετε το δικαίωμα να μολύνετε με την παρουσία σας τη μνήμη όλων αυτών που θυσιάστηκαν για την Τιμή της Πατρίδας που εσείς ποδοπατήσατε. Η 25η Μαρτίου ανήκει στον Ελληνικό Λαό. Σε κείνους που ακόμα και σήμερα αγωνίζονται για την Ανεξαρτησία της Χώρας, τα δικαιώματα των εργαζομένων και την πίστη στις ανεξάντλητες δυνάμεις του Λαού μας. Του Ελληνικού Λαού που είναι ο μόνος που μπορεί να εξασφαλίσει την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, φτάνει να μπορέσει να απαλλαγεί από τις δαγκάνες των νέο-Ναζί της Ευρώπης, οι οποίοι με τη συνεργασία ανθρώπων μειωμένης εθνικής ευθύνης τον έχουν δέσει σήμερα χειροπόδαρα προσπαθώντας να τον αχρηστεύσουν.
Αλλά αυτό δεν θα το πετύχουν!"

Μίκης Θεοδωράκης
Αθήνα, 13.3.2012

Τρίτη, 13 Μαρτίου 2012

Γ. Σ. ΕΛΜΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ: Η αξιολόγηση που ετοιμάζουν δε θα περάσει.!!

Η επίσημα πλέον δηλωμένη πρόθεση του Υπουργείου Παιδείας για υποχρεωτική και καθολική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών από την επόμενη σχολική χρονιά έχει έναν και μοναδικό στόχο, την επιλογή των σχολείων που πρόκειται να κλείσουν και των εκπαιδευτικών που θα απολυθούν. Αρκεί να πούμε τούτο: ένα μόνο σχολείο  δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Κέρκυρα συμμετείχε στη λεγόμενη εθελοντική αυτοαξιολόγηση της προηγούμενης χρονιάς (Λύκειο Σκριπερού) και αυτό προτάθηκε από τη διοίκηση φέτος να υποβιβαστεί σε λυκειακές τάξεις γυμνασίου.
Όσα  ψέματα και να πει η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και ο μηχανισμός του δεν μπορούν να κρύψουν πλέον ότι πρόθεση τους είναι η κατάργηση όσων έχουν μείνει από τη δημόσια και δωρεάν παιδεία. Γιατί είναι αυτοί που έκλεισαν 1050 σχολεία πέρσι, κατάργησαν τις υποστηρικτικές δομές της εκπαίδευσης, μείωσαν στο μισό και παραπάνω από την επιχορήγηση για τη λειτουργία  των σχολείων,  ακόμη και τώρα αφήνουν σχολεία χωρίς βιβλία, που ετοιμάζονται να καταργήσουν τις δωρεάν μεταφορές μαθητών.
Κανέναν δεν μπορούν να κοροϊδέψουν πλέον αυτοί που ψήφισαν το μνημόνιο 1 και το μνημόνιο 2, την εφεδρεία των δημοσίων υπαλλήλων, την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων, τη  δραματική υποβάθμιση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των ασφαλισμένων, τα εξοντωτικά χαράτσια και μάλιστα με το απάνθρωπο μέτρο της διακοπής του ρεύματος σε όσους δεν τα πληρώνουν.
Είναι επικίνδυνοι για τον τόπο και τους εργαζόμενους αυτοί που έφθασαν με την πολιτική τους την επίσημη καταγεγραμμένη  ανεργία σε πάνω από ένα εκατομμύριο, οδηγούν τα νέα μορφωμένα παιδιά στην μετανάστευση για να βρουν εργασία, μετέτρεψαν το λαό μας σε διεθνή επαίτη που προκαλεί τα αισθήματα οίκτου και ελεημοσύνης στους άλλους λαούς.
Αν σ΄ αυτούς τους κυρίους έχει μείνει λίγη τσίπα, ένα τους μένει να κάνουν, να ξεκουμπιστούν να φύγουν από την εξουσία τώρα.
Η Γενική Συνέλευση της ΕΛΜΕ Κέρκυρας δηλώνει ότι δε θα επιτρέψει να ολοκληρωθεί το έγκλημα που συντελείται στην δημόσια εκπαίδευση της πατρίδας μας με την εφαρμογή της  αξιολόγησης. Καλεί τους συναδέλφους συντεταγμένα, συλλογικά να την ακυρώσουν στην πράξη. Ζητά από τα στελέχη της εκπαίδευσης που θα κληθούν να αξιολογήσουν να αρνηθούν να συμβάλουν στη χειραγώγηση, τη μισθολογική και βαθμολογική καθήλωση συναδέλφων ή ακόμη χειρότερα στην απόλυση τους και να εφαρμόσουν, ως οφείλουν, τις αποφάσεις του κλάδου.
Η αξιολόγηση που ετοιμάζουν δε θα περάσει. Γι΄ αυτό αποφασίζουμε:
 • Να πραγματοποιηθούν σε όλα τα σχολεία συγκεντρώσεις γονέων και κηδεμόνων, μαζί με το σύλλογο διδασκόντων, στις οποίες το ΔΣ της ΕΛΜΕ θα ενημερώνει για τους πραγματικούς στόχους της λεγόμενης αξιολόγησης.
 • Η ΓΣ εξουσιοδοτεί το ΔΣ να κηρύσσει στάση εργασίας, όταν πραγματοποιούνται «επιμορφώσεις» για την αξιολόγηση, με ταυτόχρονη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο χώρο αυτών των «επιμορφώσεων».

Τρόϊκα: Νέα μέτρα €11,5 δισ. και απολύσεις στο Δημόσιο μέχρι το 2015

Νέα μέτρα 5,5% του ΑΕΠ, περίπου 11,5 δισ. ευρώ, εφέτος το Μάϊο (για το 2013 και το 2014) και προτεραιότητα στις απολύσεις στο Δημόσιο ζητεί η τρόικα στην έκθεσή της που ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τη συνεδρίαση του Eurogroup τη Δευτέρας.
Διαβάστε εδώ ολόκληρη την έκθεση της τρόϊκα 
Το Reuters δημοσιοποίησε το μεσημέρι της Τρίτης την τελευταία έκθεση της τρόϊκα για την Ελλάδα από την πλευρά των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία ολοκληρώθηκε στις 11 Μαρτίου. Φέρει την υπογραφή του επικεφαλής των ελεγκτών της Κομισιόν, Ματίας Μορς.
Στην έκθεση εκτιμάται ότι η ύφεση το 2012 θα φτάσει το 4,75% με κίνδυνο επιδείνωσης. Σημειώνεται επίσης ότι δεν αναμένεται ανάκαμψη από το 2013 αλλά από το 2014. Η μέση ανεργία τοποθετείται στο 18% το 2012 αλλά σημειώνεται ότι σε ορισμένα τρίμηνο θα υπερβεί το 20%.
Η έκθεση αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η πορεία της οικονομίας θα εξαρτηθεί από την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων και προαναγγέλλει ευθέως τη λήψη μέτρων 5,5% του ΑΕΠ, περίπου 11,5 δισ. ευρώ, για την κάλυψη του «δημοσιονομικού κενού» για το 2013 και το 2014.
Τα μέτρα θα αποφασιστούν το Μάιο στο πλαίσιο της επικαιροποίησης του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος. Η έκθεση σημειώνει ότι θα ληφθούν και πάλι στο σκέλος των δαπανών και αναφέρει ενδεικτικά τους τομείς των κοινωνικών μεταβιβάσεων (επιδόματα κλπ.) της άμυνας και της τοπικής αυτοδιοίκησης.
«Απολύσεις»
Στο κείμενο γίνεται ανοιχτή αναφορά σε απολύσεις στο Δημόσιο (redundancies) για τη μείωση των απασχολούμενων σε συνδυασμό, αλλά δευτερευόντως, με την εφαρμογή του κανόνα της μιας πρόσληψης προς πέντε  αποχωρήσεις. 
«Η Ελλάδα κατέγραψε μικτή πρόοδο αναφορικά με τους φιλόδοξους στόχους του πρώτου προγράμματος προσαρμογής. Διάφοροι παράγοντες αποτέλεσαν εμπόδια για την εφαρμογή: η πολιτική αστάθεια, η κοινωνική αναταραχή και ζητήματα διοικητικής ικανότητας και, πιο ουσιαστικά, η ύφεση που ήταν πολύ βαθύτερη από ό,τι προβλεπόταν προηγουμένως» σημειώνεται στα βασικά συμπεράσματα του κειμένου.
Αναφέρεται επίσης ότι οι δημοσιονομικοί στόχοι δεν επιτεύχθηκαν αλλά αναγνωρίζεται για πρώτη φορά ότι η προσαρμογή στην Ελλάδα  «είναι πολύ μεγαλύτερη» από τα αντίστοιχα προγράμματα σταθεροποίησης σε άλλες χώρες (εννοώντας την Ιρλανδία και την Πορτογαλία).

 ΠΗΓΗ:  ΤΟ ΒΗΜΑ

Προυπολογισμός 2012 και "Ερημίτης", στο Δημοτικό Συμβούλιο Κέρκυρας του περασμένου Σαββάτου 10 Μαρτίου

Δύο διαδοχικές συνεδριάσεις πραγματοποίησε το Δημοτικό Συμβούλιο Κέρκυρας, τo Σάββατο 10 Μαρτίου 2012, στη συνεδριακή αίθουσα του Μον Ρεπό. Η πρώτη είχε ως μοναδικό θέμα τον προϋπολογισμό εσόδων εξόδων του Δήμου Κέρκυρας, οικονομικού έτους 2012 και η δεύτερη τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τις εξελίξεις γύρω από την περιοχή Ερημίτης της Δ.Ε. Κασσωπαίων. Μετά από συζήτηση που διεξήχθη, το Σώμα έλαβε τις εξής αποφάσεις:
Προϋπολογισμός
Την εισήγηση για τον προϋπολογισμό του 2012 έκανε ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Ερωτόκριτος Καρύδης, ο οποίος περιέγραψε το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον και εξήγησε ότι η καθυστέρηση στην σύνταξη του προϋπολογισμού οφείλεται στην αναγκαιότητα ισοσκελισμού. «Έπρεπε να ισοσκελίσουμε τον προϋπολογισμό και αυτό κατέστη δυνατόν μετά την δυνατότητα που έδωσε το Υπουργείο για ισοσκελισμό μέσω δανεισμού» είπε χαρακτηριστικά.
Ο προϋπολογισμός του Δήμου Κέρκυρας είναι ύψους 134.295.126 ευρώ και σε αυτόν περιλαμβάνονται αναλυτικά οι οφειλές όλων των πρώην Δήμων.
Εξορθολογισμός των τελών με επανακαταμετρήσεις, καταβολή προσπαθειών είσπραξης των οφειλομένων και εξοικονομήσεις από περιττές δαπάνες του παρελθόντος είναι οι πυλώνες στήριξης των εσόδων, με τον κ. Καρύδη να τονίζει ότι πρόκειται για ένα πραγματικό προϋπολογισμό που ανταποκρίνεται στις δύσκολες συνθήκες που περνάει ο Δήμος, οι δημότες και η αγορά.
Από την πλευρά του και ο Δήμαρχος Κέρκυρας Γιάννης Τρεπεκλής έκανε λόγο για νοικοκύρεμα στα οικονομικά του Δήμου Κέρκυρας, τονίζοντας ότι «δρομολογήσαμε την επαναφορά της αξιοπιστίας έναντι των πιστωτών μας, κοιτάξαμε να τακτοποιήσουμε εκκρεμότητες οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία, προσπαθήσαμε να είμαστε δίκαιοι έναντι όλων. Μας κάνετε κριτική αλλά ξεχνάτε το οικονομικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί. Πως μπορεί ο Δήμος να εξαντλήσει την αυστηρότητά του όταν γνωρίζουμε ότι μεγάλη μερίδα δημοτών δεν μπορεί να αντεπεξέλθει οικονομικά;» είπε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος.
Ο κ. Τρεπεκλής χαρακτήρισε τον προϋπολογισμό σφιχτό, με πρώτο μέλημα την συνέπεια έναντι των εργαζομένων και των δημοτών.
Ο προϋπολογισμός ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, με την αρνητική ψήφο όλων των παρατάξεων της αντιπολίτευσης πλην της παράταξης της Μ. Υδραίου που ψήφισε παρών.
Ερημίτης
Την εισήγηση έκανε ο αντιδήμαρχος Διοίκησης Γιώργος Πανταζής, μετά από σχετική απόφαση που ελήφθη στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, την 22 Φεβρουαρίου 2012.
Στην ομόφωνη απόφαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο:
Τον χαρακτηρισμό της περιοχής Ερημίτη Δ.Ε. Κασσωπαίων ως «προστατευόμενου φυσικού σχηματισμού».
Την υπαγωγή της στις διατάξεις του άρθρου 11, παρ. 2 του Εφαρμοστικού Νόμου του Μεσοπρόθεσμου που αφορά τα εξαιρούμενα αξιοποίησης δημόσια ακίνητα.
Την εκχώρηση της χρήσης του δημόσιου κτήματος των 489.560 τ.μ. στο Δήμο Κέρκυρας για μετατροπή του σε πάρκο αναψυχής, οικολογικού και περιπατητικού τουρισμού.
Την παρακολούθηση από τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου της υπόθεσης αξιοποίησης του ακινήτου από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου και άμεση ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για τυχόν μη σύννομες με την υφιστάμενη νομοθεσία πράξεις, ώστε να ληφθούν οι ανάλογες αποφάσεις αντίδρασης του Δήμου με νομικές ενέργειες.
Αποδοχή της απόφασης του Δ.Σ. Κασσωπαίων (19.6.2008), στην οποία καταγράφονται τα υφιστάμενα κοινόχρηστα δημοτικά μονοπάτια της περιοχής Ερημίτη και αποτύπωση αυτών σε χάρτη από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Κέρκυρας. Συμπλήρωση της απόφασης με την επισήμανση ότι ο Δήμος Κέρκυρας θα αντιδράσει σε οποιαδήποτε απόπειρα καταπάτησης αυτών των μονοπατιών ή παρεμπόδισης της δι' αυτών ελεύθερης πρόσβασης προς τις παραλίες του Ερημίτη.
Με την προσθήκη της Μ. Υδραίου για «κατάθεση διεκδικητικής αγωγής για την ένταξη της περιοχής σε δίκτυο προστασίας» και του Μπ. Χαραλάμπους για «δυναμική αντίδραση στην εκποίηση του Ερημίτη ως ενιαίου συνόλου», το Σώμα ψήφισε ομόφωνα την εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Στη συνεδρίαση παρέστησαν επίσης εκπρόσωποι των συλλόγων και φορέων της περιοχής της Κασσιώπης, οικολογικών οργανώσεων καθώς και κάτοικοι της περιοχής.
Στη συνεδρίαση τοποθετήθηκαν μάλιστα εκ μέρους των κατοίκων ο πρόεδρος της Επιτροπής Αγώνα για τη μη εκποίηση του Ερημίτη Κώστας Σαρακηνός, που ευχαρίστησε το Δημοτικό Συμβούλιο για τον προβληματισμό που ανέπτυξε και τη στήριξή του στην μη εκποίηση του Ερημίτη και ο Στέλιος Τσιλιούκας, εκπρόσωπος της Αντικαπιταλιστικής Αριστεράς στα Ιόνια που ζήτησε να δοθεί σαφές μήνυμα ότι οι επενδυτές θα συναντήσουν σαφή και μαζική αντίδραση.

Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2012

Διαμαρτυρία της ΝΕ του ΠΑΣΟΚ για αδιαφανείς διορισμους ΔΣ(τόσο αγώνα έκαναν οι άνθρωποι για να στηρίξουν Κυβέρνηση και Μνημόνιο στην τοπική κοινωνία)

Η υπομονή και η ανοχή έχουν τα όρια τους δηλώνει η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ, η οποία δημοσιεύει επιστολή που έστειλε προς τον Υπουργό Υγείας Α. Λοβέρδο, το Γραμματέα Μιχάλη Καρχιμάκη και τον Πρόεδρο του κόμματος Γιώργο Παπανδρέου. Με την επιστολή αυτή εκφράζει την αντίθεση της για τον αδιαφανή, όπως αναφέρει, διορισμό ΔΣ τόσο στον ΟΚΛΕ όσο και στο Νοσοκομείο. Η Ν.Ε. τονίζει, χαρακτηριστικά, ότι διατήρησε όλο αυτό το διάστημα μια συνεπή καταστατικά συμπεριφορά εκφράζοντας μέσω των κομματικών οργάνων την αντίθεσή της, ωστόσο η πρόσφατη τοποθέτηση νέων μελών στο ΔΣ του Γενικού Νοσοκομείου αποτέλεσε ένα ακόμα επεισόδιο αδιαφάνειας και προφανούς παρέμβασης πολιτικών κύκλων, για τον ορισμό «ημετέρων» και τον εξοβελισμό προσώπων «μη αρεστών» σε αυτούς. Καταλήγει δε υπογραμίζοντας ότι τα μέλη της Ν.Ε. έχουν στηρίξει τις επιλογές της Κυβέρνησης με προσωπικό συχνά κόστος και καλεί την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ να μην τους απαξιώνει προς χάρη ευκαιριακών και απολίτικων συμπεριφορών κύκλων που έχουν αποδείξει ότι δεν τους συνδέει τίποτε με την οργάνωση.   

πηγή: ΕΡΑ ΚΈΡΚΥΡΑ

Το τέλος του τελευταίου βασιλείου !!!!

Σήμερα ανεβαίνει τα σκαλιά της αρχηγίας.
Ο πιο επικίνδυνος πολιτικός που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα!

...έχοντας ήδη βυθίσει τη χώρα στο πιο βαθύ σκοτάδι που γνώρισε ποτέ!

Το τελευταίο πολιτικό "βασίλειο" της Ελλάδας καταλύθηκε.Σκιά του εαυτού του σήμερα, το πρώην κραταιό κίνημα, άρχισε να παρακμάζει λίγο πριν το θάνατο του ιδρυτή του. Οταν "μάγοι", αεροσυνοδοί και αστρολόγοι περιέβαλαν το "θρόνο". Ημιθανής ο Ελ-Σιντ δέθηκε στο άλογό του και κατάφερε άλλη μία περιφανή νίκη. Κράτησε λίγο. Ο βραχύσωμος Ριχάρδος ανέβηκε στο θρόνο όσο ακόμη ήταν νωπό το χώμα στον τάφο. Οδήγησε τη χώρα σε θηριώδεις "νίκες". Τι ΟΝΕ! Τι Ολύμπικ Γκέιμς! Τι καταστροφή!
Σε όλο αυτό το διάστημα θέριεψε όμως και ο σώγαμπρος Ιαβέρης-Ριχάρδος ο Γ'-Μάκμπεθ. Στήνοντας απίστευτους μηχανισμούς, μαχαιρώνοντας πισώπλατα, προδίδοντας και μηχανορραφώντας...
Τρεις φορές προσπάθησε να κατακτήσει το θρόνο.
Τρεις φορές μαχαίρωσε κι όταν ηττήθηκε έσκυψε το κεφάλι και αποδέχτηκε τον διάδοχο.
Κι ο ανόητος διάδοχος τον έχρησε αρχιστράτηγο και μέγα θησαυροφύλακα.
Σήμερα ανεβαίνει τα σκαλιά της αρχηγίας.
Ο πιο επικίνδυνος πολιτικός που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα!
...έχοντας ήδη βυθίσει τη χώρα στο πιο βαθύ σκοτάδι που γνώρισε ποτέ!